GAMEHOC.COM Privacy Policy – 2022

 

I. COLLECTION OF PERSONAL INFORMATION

GAMEHOC.COM is currently completely free and does not collect any user information. In the future, if we release a new version for a fee, there will be an announcement later.
 

II. CONTACT US INQUIRY

If you have any questions about GAMEHOC.COM, please contact us at the following information for timely support.

Email address: admin@gamehoc.com

Hot email address: gamehocteam@gmail.com

Certain headings in GAMEHOC.COM's privacy policy are subject to change. If we decide to change the way we collect, use or share information, we will notify members by email and explain the change and give a choice whether or not to allow such use the user's personal information on new changes. If you have any questions about the policy system, or any questions about GAMEHOC.COM, please contact us at the above information for timely support.

 

------------------------------------------------

Chính Sách Quyền Riêng GAMEHOC.COM - 2022

 

I. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

GAMEHOC.COM hiện nay hoàn toàn miễn phí không thu thập bất cứ thông tin nào của người dùng. Trong tương lai nếu chúng tôi phát hành phiên bản mới thu phí thì sẽ thông báo sau.
 

II. LIÊN HỆ THẮC MẮC

Nếu bạn bất câu hỏi nào về GAMEHOC.COM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau để được hỗ trợ kịp thời.
Địa chỉ email: admin@gamehoc.com
Địa chỉ email khẩn cấp: gamehocteam@gmail.com
Một số đề mục trong chính sách bảo mật của GAMEHOC.COM thể thay đổi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi cách thức thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thông báo tới các thành viên bằng email giải trình sự thay đổi đó đưa ra lựa chọn cho phép hay không việc sử dụng thông tin nhân của người dùng trên các thay đổi mới. Nếu bạn bất câu hỏi nào về hệ thống chính sách, hoặc bất thắc mắc về GAMEHOC.COM, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin trên để được hỗ trợ kịp thời.