SCIENCE - 4

Các trò chơi tiếng anh dựa trên các giáo trình SCIENCE của Mỹ, giúp trẻ hiểu các khái niệm khoa học cơ bản như: Sinh Vật - Đồ Vật, Động Vật - Thực Vật, Vật Chất...

Bạn có thể chuyển trò chơi qua tiếng Việt để hiểu nội dung. Tuổi tối thiểu phù hợp: 9-10